بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت های بازرسی مورد تاییدجهت ممیزی واحدهای تولیدی خارج از كشور
بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت های بازرسی مورد تاییدجهت ممیزی واحدهای تولیدی خارج از كشور

خانه بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت های بازرسی مورد تاییدجهت ممیزی واحدهای تولیدی خارج از كشور

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت های بازرسی مورد تاییدجهت ممیزی واحدهای تولیدی خارج از كشور

مدیر كل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشكی بخشنامه شماره 52048/675 مورخ 29/3/1395 را خطاب به انجمن واردكنندگان مواد غذایی و انجمن واردكنندگان مواد آرایشی و بهداشتی به شرح زیر اعلام نموده است:

احتراما فهرست شركت های بازرسی مورد تایید این اداره كل  جهت ممیزی كارخانه های تولیدی خارج از كشور به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد.

بخشنامه بهداشت

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 595

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp