بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت های بازرسی مورد تاییدجهت ممیزی واحدهای تولیدی خارج از كشور
بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت های بازرسی مورد تاییدجهت ممیزی واحدهای تولیدی خارج از كشور

خانه بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت های بازرسی مورد تاییدجهت ممیزی واحدهای تولیدی خارج از كشور

بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت های بازرسی مورد تاییدجهت ممیزی واحدهای تولیدی خارج از كشور

مدیر كل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشكی بخشنامه شماره 52048/675 مورخ 29/3/1395 را خطاب به انجمن واردكنندگان مواد غذایی و انجمن واردكنندگان مواد آرایشی و بهداشتی به شرح زیر اعلام نموده است:

احتراما فهرست شركت های بازرسی مورد تایید این اداره كل  جهت ممیزی كارخانه های تولیدی خارج از كشور به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد.

بخشنامه بهداشت

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 215

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد