بخشنامه گمرك برای تسریع در ترخیص كالا و حمایت از تولید ملی
بخشنامه گمرك برای تسریع در ترخیص كالا و حمایت از تولید ملی

خانه بخشنامه گمرك برای تسریع در ترخیص كالا و حمایت از تولید ملی

بخشنامه گمرك برای تسریع در ترخیص كالا و حمایت از تولید ملی

بخشنامه جدید گمرك برای تسریع در ترخیص كالا و حمایت از تولید ملی : این بخشنامه كه از سوی فرود عسگری معاون فنی و امور گمركی گمرك ایران در 6 بند ابلاغ شده به شرح ذیل است:

بخشنامه گمرك تسریع ترخیص كالا

1- ارزش اظهاری كالاهای وارده با رویه بانكی (ارز مبادله‌ای) تا سقف مأخذ 15 درصد حقوق ورودی، با عنایت به اختلاف نرخ ارز رسمی اعلامی از سوی بانك مركزی با ارز آزاد (غیررسمی) مستند به ماده 14 قانون امور گمركی پذیرفته و صرفاً در موارد ظن بیش‌بود، حسب دستورالعمل شماره 147995/94/1/24/256 مورخ 9/8/95 پس از ترخیص كالا و اعلام مراتب به بانك عامل مبنی بر عدم تسویه از طریق سامانه جامع گمركی به منظور بررسی و اعلام نظر نهایی با دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه مكاتبه گردد.

2- در صورت عدم پذیرش ارزش مندرج در TSC با نگهداری كالا و یا در صورت تمایل ذی‌نفع با اخذ سپرده موضوع ماده 45 قانون امور گمركی، كالا ترخیص و موضوع بلافاصله توسط گمركی كه از ریاست محترم كل تفویض اختیار ارجاع پرونده را دارند به كمیسیون رسیدگی به اختلافات منعكس تا خارج از نوبت مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم دریافت جریمه منوط به تصریح آن در رأی صادره می‌باشد.

3- چنانچه ارزش كالایی در سامانه TSC ثبت نشده باشد، صاحب كالا می‌تواند با ارسال اسناد و مدارك مثبته و یا سوابق ترخیص با رعایت شرایط همزمانی مورد تأیید گمرك و یا در صورت لزوم ارائه نمونه كالا و یا كاتولوگ از دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه درخواست ثبت ارزش در سامانه TSC نماید.

4- نظر به اینكه دارو و تجهیزات پزشكی مشمول قیمت‌گذاری و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌باشد، فلذا پذیرش ارزش اظهاری كالاهای وارده مذكور با رویه بانكی پس از اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مذكور بلامانع بوده و همزمان با ترخیص كالا، اطلاعات مربوط به هر واحد كالا همانند سایر كالاهای وارده و پس از تكمیل كامل فیلد اظهارنامه ارزش و درج مشخصات دقیق كالا از طریق سامانه جامع گمركی به منظور بررسی و ثبت اطلاعات كالا در سامانه TSC به دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه ارسال شود.

5- عدم پذیرش ارزش اظهاری صاحب كالا توسط كارشناس متمركز و یا گمرك اجرایی می‌بایست مستند به ماده 15 قانون امور گمركی و مواد 10 الی 21 آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور باشد. لذا از صدور تفاوت ارزش بدون رعایت مستندات قانونی اكیداً خودداری و به هنگام مكاتبات با دفتر ستادی ذی‌ربط، مستندات و دلایل قانونی مربوطه ذكر شود.

6- اختلاف ارزش استنباطی از سوی گمرك برای كالاهایی كه ارزش آنها در سامانه TSC ثبت شده است با در نظر گرفتن حجم خرید و شرایط معامله با دامنه تغییرات تا ده درصد (به استثناء انواع پارچه، پوشاك، منسوجات نبافته، انواع خودروهای مشمول قانون خودرو، برنج خوراكی، انواع ظروف شیشه‌ای، چینی و سرامیك، لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع كالای دخانی و تنباكوی معسل) پذیرفته می‌شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 267

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد