بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص معرفي شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات صادراتي فرآورده هاي نفتي بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص معرفي شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات صادراتي فرآورده هاي نفتي بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز

خانه بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص معرفي شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات صادراتي فرآورده هاي نفتي بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص معرفي شركتهاي مجاز به استفاده از تسهيلات صادراتي فرآورده هاي نفتي بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه 99159/186 مورخ 30/5/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویر نامه های شماره 2227/95 /ص مورخ 05/04/95 ، 2720/95/ص مورخ 13/5/95 ، 2825/95/ص مورخ 23/5/95 و2371/95/ص مورخ 19/4/95 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص معرفی تعداد 113شركت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده موضوع بند 1ماده 18 دستورالعمل اصلاحی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده های یارانه ای ارسال و اعلام می دارد: با عنایت به مفاد بند 11 صورتجلسه مورخ 17/5/95 به منظور جلوگیری از وقفه در ارسال محموله های صادراتی فرآورده های نفتی شركتهای مجاز به استفاده از تسهیلات مربوطه مقرر گردید در صورت عدم سابقه تخلف و قاچاق، شركتهای نامبرده مجاز می باشند به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از تسهیلات مربوطه استفاده نمایند . لازم بذكر می باشد شركت های تولیدی صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری و شركت های بازرگانی با رعایت بخشنا مه های مربوطه علی الخصوص ردیف 27 و ردیف 147سال 92 موضوع لزوم اخذ یك برابر ضمانتنامه بانكی و با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كلیه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شركتهای مذكور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند. لازم به ذكر است با توجه به اینكه سوابق شركت های روغن موتور پیروزی سپاهان ، روغن موتور آسیا ، پترو ایمن سپاهان و مهتاب موتور گرگان در دست بررسی می باشد لذا در صورت تایید موضوع امكان استفاده این چهار شركت از تسهیلات موصوف متعاقبا اعلام خواهد شد. (ضمنا كلیه بخشنامه های صادره در خصوص معرفی شركت های مجاز به استفاده از تسهیلات مندرج دربند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد كان لم یكن اعلام می گردد.)

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 478

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp