بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در زمينه ارائه تسهيلات در انجام تشريفات صدور فرآورده ها و مشتقات مايع نفت و گاز
بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در زمينه ارائه تسهيلات در انجام تشريفات صدور فرآورده ها و مشتقات مايع نفت و گاز

خانه بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در زمينه ارائه تسهيلات در انجام تشريفات صدور فرآورده ها و مشتقات مايع نفت و گاز

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در زمينه ارائه تسهيلات در انجام تشريفات صدور فرآورده ها و مشتقات مايع نفت و گاز

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 103071/195 را به شرح زیر اعلام نموده است:
به منظور ارائه تسهیلات در انجام تشریفات صدور فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز كلیه واحدهای تولیدی و بازرگانی مستقردر سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی جلسات مشترك (مورخ 17/5/95 و 26/3/95)با ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، موضوع بررسی و تصمیمات اتخاذ شده بشرح ذیل جهت اقدام با رعایت كلیه مقررات و ضوابط مربوطه ابلاغ می گردد: 1- با عنایت به بند 8 صورتجلسه مورخ 26/3/95 مهلت نگهداری نمونه های شاهد اخذ شده از فرآورده های نفتی صادراتی شش ماه پس از اعلام نتیجه قطعی كارگروه فنی تعیین ماهیت سازمان ملی استاندارتعیین گردیده است و در صورتیكه نتیجه اعلامی از سوی ذینفع مورد اعتراض واقع گردد و یا پرونده نزد مرجع محترم قضایی مطرح رسیدگی باشد مهلت نگهداری نمونه منوط به ابلاغ رای قطعی مرجع یاد شده ویا نتیجه رسیدگی نهایی به اعتراض واصله می باشد. 2- مطابق بند 9 صورتجلسه مورخ 26/3/95 به منظور كاهش هزینه های مترتب بر صادرات فرآورده های نفتی در زمان نمونه برداری ترتیبی اتخاذ تااكیپ نمونه برداری مطابق دستورالعمل های ابلاغ شده پس از اظهار كالا از كلیه حامل های فرآورده های نفتی اظهار شده (از محل یك اظهارنامه ویك قلمی) نمونه برداری و ضمن مخلوط كردن كلیه نمونه های اخذ شده نسبت به نگهداری بخشی از نمونه تهیه شده با روش فوق به عنوان شاهد (به میزان لازم جهت آزمونهای احتمالی ) و بخشی جهت ارسال به آزمایشگاه های مجاز اقدام نمایند. 3- با توجه به بند 4 صورتجلسه مورخ 17/5/95 مقرر شد در خصوص شركتهایی كه مستند به ماده 16 دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده های نفتی یارانه ای ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز محموله صادراتی آنها مشمول پرداخت مابه التفاوت تعیین شده می گردد و نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده اند تا زمان پرداخت بدهی مربوطه گمركات اجرایی از ارائه خدمات و تسهیلات به آن شركتها خودداری نمایند. 4- پیرو بند 4 بخشنامه محرمانه شماره 672/20479/105/912/74/م مورخ 18/1/95 موضوع ابلاغ رویه اصلاحی اجرایی صادرات روغن سوخت تقطیری از گمركات ماهیرود،شهید رجایی بندرعباس، جلفا(برای خروج از نوردوز)و باشماق مبنی براینكه خروج محموله های صادراتی روغن سوخت تقطیری از كشور پس از انجام تشریفات صدور منوط به وصول جوابیه كارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانكی معادل یك برابر ارزش نفتگاز می باشد با توجه به بند 5 صورتجلسه مورخ 17/5/95 مقرر گردید صادرات این محموله ها پس از انجام تشریفات صدور مطابق ضوابط تعیین شده از جمله مفاد بخش نامه صدرالاشاره با اخذ تعهد(بجای یك برابر ضمانتنامه بانكی ) از بالاترین مقام آن شركت اقدام نمایند. لازم بذكر می باشد انجام تشریفات صدور روغن سوخت تقطیری صرفا از طریق گمركات نامبرده امكان پذیر می باشد. 5- مطابق بند 8 صورتجلسه مورخ 17/5/95با توجه به اینكه عاملین مجاز اقتصادی ، پتروشیمی ها و پالایشگاههای مرجع معرفی شده پس از سپردن تعهد امكان خروج محموله های تولیدی خود از كشور را قبل از وصول پاسخ آزمایشگاه و كارگروه فنی استاندارد دارند لذا مقرر گردید گمركات اجرایی در زمان ارسال بدل اظهارنامه صادراتی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به كارگروه فنی استاندارد درمتن نامه ارسالی عبارترسیدگی به پرونده این شركت در اولویت كاری قرار گیرد درج تا كارگروه فنی استاندارد در خارج از نوبت به اینگونه پرونده ها رسیدگی نماید. 6- با توجه به بند 12 صورتجلسه 17/5/95در صورتیكه محموله صادراتی فرآورده های نفتی اظهارشده در گمركات اجرایی مشمول پرداخت مابه التفاوت ماده 16 دستورالعمل مربوطه قرار گیرد و ذینفع انصراف خود را از صدور محموله به گمرك اعلام وتقاضای ابطال اظهارنامه صادراتی تنظیمی را ارائه نماید ،گمرك مبدا صدور پس از اخذ جریمه مطابق مفاد ماده 107 قانون امور گمركی نسبت به ابطال اظهارنامه صادراتی مربوطه اقدام نمایند. 7- مطابق بند 9 صورتجلسه مورخ 17/5/95 به منظور جلوگیری از ایستایی تشریفات صدور فرآورده های نفتی مقرر گردید سازمان ملی استاندارد ،گمرك ج.ا.ا و آزمایشگاههای همكار مجاز سازمان ملی استاندارد مطابق مفاد نامه شماره 1893/92 مورخ 22/3/92 ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز (موضوع بخشنامه ردیف 185 مورخ 24/4/92 دفتر صادرات) با رعایت زمانبندی تعیین شده اقدام نمایند.ضمنا مجددا تاكید می گردد مطابق بخشنامه ردیف 232 مورخ 24/7/90 موضوع تاخیرات اعلام نتایج آزمایشگاهها و كارگروه فنی استاندارد و در صورت پیگیری نتایج استعلام از سوی آن گمرك و عدم دریافت پاسخ در زمانهای تعیین شده كلیه مستندات بهمراه شماره نامه محرمانه را به دفتر صادرات ارسال نمایند. 8- با توجه به بند 10 صورتجلسه مورخ 17/5/95 مقررگردید چنانچه مقصد نهایی محموله های صادراتی (فرآورده های نفتی ) واحدهای تولیدی ،كشورهای اروپایی و كشور كره باشد و كالا از طریق دریایی ارسال شود ، مشروط به داشتن اسناد منشاء معتبر ،كد استانداردسازی ، پروانه بهره برداری مربوطه ، گواهی مبدا معتبر صادره از اتاق بازرگانی، اخذبیمه نامه(كه در آن مقصد كالا قید گردیده باشد)و اخذ مانیفست دریایی معتبر كه موید ارسال كالا به كشورهای یاد شده باشد پس از انجام تشریفات صدور و نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه مجاز با اخذ تعهد از مدیر عامل شركت نسبت به ارسال محموله اقدام و متعاقبا نسبت به پیگیری جوابیه كارگروه فنی استاندارد اقدام و چنانچه جوابیه كارگروه ظرف مهلت تعیین شده واصل نگردد گمركات اجرایی موظف می باشند ضمن پیگیری موضوع در اسرع وقت مراتب را به دفتر صادرات اعلام نمایند. ضمنا ضروریست آمارمحموله های فوق الذكر هر پانزده روز به دفتر صادرات و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارسال گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 444

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp