بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (فيوزهاي گازي ) براي نصب خانگي با شماره تعرفه 8481809 از تاريخ 1‏/8‏/95
بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (فيوزهاي گازي ) براي نصب خانگي با شماره تعرفه 8481809 از تاريخ 1‏/8‏/95

خانه بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (فيوزهاي گازي ) براي نصب خانگي با شماره تعرفه 8481809 از تاريخ 1‏/8‏/95

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (فيوزهاي گازي ) براي نصب خانگي با شماره تعرفه 8481809 از تاريخ 1‏/8‏/95

سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 126950/95/113705/73/247 مورخ 12/7/1395 را خطاب به كلیه گمركات اجرایی به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویر نامه شماره 37728‏/210‏/95 مورخ 16‏/6‏/95 دفتر مقررات صادرات وواردات و تصویرنامه شماره 59961 مورخ 9‏/6‏/95 سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص شمول استاندارد اجباری شیرهای وارداتی قطع جریان گاز اضافی (فیوزهای گازی ) برای نصب خانگی با شماره تعرفه 8481809 از تاریخ 1‏/8‏/95 جهت اجراء با رعایت كامل قوانین و مقررات مربوطه ارسال می گردد شایان ذكر است فهرست به روز شده كالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری بر روی سامانه سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس WWW.ISIR.GOV(قسمت صادرات وواردات )قابل دستیابی می باشد.

فایل پیوست

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1059

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp