بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازي (كد گذاري شده ) شركت هاي روغن موتور آريان اطلس، پالايش پگاه پرشنگ و آساد شيمي سپاهان به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت دستورالعمل ا
بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازي (كد گذاري شده ) شركت هاي روغن موتور آريان اطلس، پالايش پگاه پرشنگ و آساد شيمي سپاهان به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت دستورالعمل ا

خانه بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازي (كد گذاري شده ) شركت هاي روغن موتور آريان اطلس، پالايش پگاه پرشنگ و آساد شيمي سپاهان به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت دستورالعمل ا

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازي (كد گذاري شده ) شركت هاي روغن موتور آريان اطلس، پالايش پگاه پرشنگ و آساد شيمي سپاهان به ميزان سقف ظرفيت توليد ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري اصلاح شده با رعايت دستورالعمل ا

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 116359/227 را به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویر نامه های شماره 3294/95/ص – 17/06/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اعلام اسامی شركت های فوق كه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد شركتهای تولیدی كه نام آنها در جدول موضوع نامه صدرالذكردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (كد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذكورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت اقدام در گمركات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازمندرج در بند 1 بخشنامه ردیف 124 سال 94 صادر نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 225

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد