بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد امكان استفاده از مخازن موجود در مناطق ويژه اقتصادي جهت ذخيره محموله هاي صادراتي
بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد امكان استفاده از مخازن موجود در مناطق ويژه اقتصادي جهت ذخيره محموله هاي صادراتي

خانه بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد امكان استفاده از مخازن موجود در مناطق ويژه اقتصادي جهت ذخيره محموله هاي صادراتي

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در مورد امكان استفاده از مخازن موجود در مناطق ويژه اقتصادي جهت ذخيره محموله هاي صادراتي

دیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 103074/194 را به شرح زیر اعلام نموده است:
پیرو بخشنامه های شماره 233820/93 مورخ 18/12/93 موضوع امكان ارزیابی در محل فرآورده های نفتی صادراتی متعلق به واحدهای تولیدی فعال در مناطق ویژه اقتصادی ارس(جلفا) ، دوغارون و سلفچگان و بخشنامه شماره 92276/176 مورخ 19/5/95 موضوع امكان استفاده از مخازن اسكله فراسكو( مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی) توسط واحدهای تولیدی و بازرگانی (مستقر در سرزمین اصلی )،به منظور ارائه تسهیلات جهت اظهار محموله فرآورده های نفتی در مخازن مستقر در مناطق ویژه اقتصادی شهید رجایی بندرعباس ، پارس جنوبی (عسلویه )، بندرامام خمینی (ره )، منطقه 2 ویژه اقتصادی بوشهر ، به موجب بند 4 صورتجلسه مورخ 26/3/95 و بند 7 صورتجلسه 17/5/95 مشترك گمرك جمهوری اسلامی ایران با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر گردید استفاده از مخازن موجود در مناطق ویژه اقتصادی یاد شده جهت ذخیره محموله های صادراتی (با پروانه صادراتی از گمرك مبدا صدورویا جهت انجام تشریفات صادرات از آن مناطق) كلیه واحدهای تولیدی و بازرگانی سرزمین اصلی و واحدهای تولیدی مستقر در مناطق و نیز انجام تشریفات صادرات فرآورده های نفتی در انبارهای اختصاصی محل واحدهای تولیدی مستقر در سرزمین اصلی امكان پذیر گردد. – به منظور شفاف نمودن شرایط پذیرش مخازن در مناطق یاد شده و اعمال كنترلهای لازمه مواردی بشرح ذیل اعلام می گردد: 1- مخازن مورد درخواست می بایستی قابلیت الصاق پلمب شماره دار (استفاده از سیم و سرب جهت پلمب قابل پذیرش نمی باشد)و واجد شرایط استاندارد و غیر قابل دخل و تصرف باشد. 2- نصب دوربین مداربسته جهت امكان رویت مخازن وتهیه سامانه جهت ثبت الكترونیكی اطلاعات مربوط به ورود و خروج محموله موجود در مخازن با تائید گمرك مربوطه صورت پذیرد. 3- در خصوص نگهداری محموله و پلمب مخازن ،صرفا به میزان محموله اظهاری و امكان نگهداری توامان محموله اظهاری با سایر محموله های اظهار نشده در یك مخزن وجود نخواهد داشت. 4- مخازن موصوف می بایستی تحت نظارت كامل گمرك بوده و امكان بازرسی سرزده برای گمرك میسر باشد و هرگونه بارگیری و خروج محموله اظهاری از مخازن منوط به وصول جوابیه نهایی كارگروه فنی استاندارد و اخذ مجوز از گمرك اجرایی و یا تودیع ضمانتنامه به میزان مقرر با رعایت كلیه مقررات مربوطه و با نظارت كامل آن گمرك خواهد بود. 5- در خصوص واحدهای تولیدی كه تقاضای استفاده از مخازن (انبار اختصاصی) در واحد تولیدی خود در سرزمین اصلی را دارند، پذیرش درخواست ذینفع منوط به ارائه تقاضا به دفتر صادرات و موافقت و انعقاد قرارداد با معاونت توسعه مدیریت و منایع می باشد. بدیهی است خروج این محموله ها از این مخازن پس ا انجام تشریفات گمركی و اخذ جوابیه كارگروه فنی استاندارد و یا اخذ تعهد از واحد های تولیدی و یا یك برابر ضمانتنامه از واحد های بازرگانی برابر ضوابط ( در صورتیكه جز فهرست اعلامی عاملان مجاز اقتصادی باشد ) و یا تودیع دو برابر ضمانتنامه بر اساس ضوابط اعلامی از سایر واحد های فاقد سابقه تخلف ) امكان پذیر بوده و پس از بارگیری كالا در كامیونهای قابل پلمب و استاندارد جهت ادامه تشریفات صادرات نسبت به ارسال كالا به سایر گمركات مجاز خروجی اقدام خواهد شد. 6- تاكید می گردد استفاده واحدهای تولیدی و بازرگانی دارای سابقه تخلف از این تسهیلات امكان پذیر نمی باشد . 7- در خصوص واحدهای تولیدی و بازرگانی كه محموله صادراتی خود را در گمركات داخلی اظهار و پس از انجام تشریفات صدور و اخذ پروانه صادراتی نسبت به ارسال محموله ، تخلیه و نگهداری محموله صادراتی خود در مخازن مستقر در مناطق یادشده را دارند لازم است گمركات مستقر در مناطق در زمان ورود محموله مزبور در آن مناطق ضمن ثبت محموله های ورودی به تفكیك مشخصات هر تانكر در دفاتر ورودی منطقه و یا سیستم ورود اطلاعات با رعایت كلیه مقررات و ضوابط مربوطه با حضور نمایندگان (سرویس ارزیابی ،درب خروج ) نسبت به تخلیه محموله در مخازن تحت پلمب گمرك اقدام و در زمان تخلیه مخازن جهت بارگیری در مخازن كشتی با رعایت كلیه مقررات و ضوابط مربوطه به صورت راندومی نسبت به اخذ نمونه از محموله صادراتی و ارسال آن به آزمایشگاه های مجاز معرفی شده و متعاقبا پس ازاجازه خروج كالا نسبت به ارسال نتیجه آزمایش بهمراه بدل اسناد و اظهارنامه صادراتی (اخذ شده از گمرك مبدا صدور )به كارگروه فنی استاندارد و سایر پیگیری های لازم اقدام نمایند. 8- در خصوص واحدهای تولیدی و بازرگانی كه محموله های نفتی خود را به صورت حمل داخلی جهت اظهار و انجام تشریفات صدور به مناطق یاد شده ارسال و درخواست تخلیه محموله صادراتی مربوطه را در مخازن دارند در زمان ورود محموله به منطقه با رعایت موارد ذكر شده در بند 7 پس از اظهار محموله جهت صادرات و انجام تشریفات صدور مطابق ضوابط و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل ستاد و بخشنامه های صادره و پلمب مخازن و ارسال نمونه به آزمایشگاه و متعاقبا ارسال بدل اظهارنامه صادراتی بهمراه پاسخ واصله از آزمایشگاه به كارگروه فنی استاندارد و اخذ نتیجه نهایی و یا تودیع ضمانتنامه بانكی ،در هنگام بارگیری محموله در مخازن كشتی با رعایت كلیه مقررات و ضوابط مربوطه ضمن اجازه خروج محموله جهت حصول اطمینان از عدم دخل و تصرف در مخازن نسبت به اخذ نمونه از محموله صادراتی به صورت راندومی و ارسال آن به آزمایشگاه های مجاز معرفی شده و متعاقبا ارسال نتیجه آزمایش بهمراه بدل اظهارنامه صادراتی به كارگروه فنی استاندارد صورت پذیرفته و در صورت مطابقت محموله، پرونده مربوطه مختومه گردد.0 بدیهی است امكان خروج محموله های نفتی عاملان مجازاقتصادی قبل از اخذ جوابیه كارگروه بر اساس ضوابط اعلامی وجود خواهد داشت .

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 407

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp