بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزودن 69 قلم كالا به فهرست مستثنیات
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزودن 69 قلم كالا به فهرست مستثنیات

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزودن 69 قلم كالا به فهرست مستثنیات

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزودن 69 قلم كالا به فهرست مستثنیات

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 77060/529105 مورخ 28/6/1395 هیات وزیران در مورد افزودن 69 قلم كالا به فهرست مستثنیات مصوبه شماره 85793/44492 مورخ 22/4/1389 هیات وزیران

سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 124883/121364/118165/73/243 مورخ 10/7/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه گمرك

پیرو بخشنامه شماره 118165/91652/91/102/1463/73/229 مورخ 6/6/1389 موضوع تصویبنامه شماره 85793/44492 مورخ 22/4/1389 هیات محترم وزیران در خصوص كالاهای وارده ازبنادر ومرزهای مورد معافیت سود بازرگانی ، به پیوست تصویر مصوبه شماره 77060/529105 ھ مورخ 28/6/1395 هیات محترم وزیران درخصوص عدم شمول تخفیف سود بازرگانی مذكور به 69 قلم كالاهای استثناءشده به شرح فهرست پیوست ممهور به مهر دولت با تاریخ اجرا 28/7/1395 ارسال میگردد . خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به موردضمن لحاظ مفاد نامه 113874‏-21/6/1394 و دستور العمل شماره 119690/115051/103/1463 مورخ 15/6/1390 و رعایت كامل مقررات اقدام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخش بعهده ناظرین و مدیران محترم گمركات خواهد بود .باشد.

 

 

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 269

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد