بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی

بخشنامه گمرك در خصوص پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی : مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 104372/199 را به شرح زیر اعلام نموده است:
با توجه به مباحث طرح شده در همایش سراسری مدیران مورخ 13/5/95 و پیرو بخشنامه های ومكاتبات مكرر منتهی به شماره 46178/78 مورخ 12/3/95و باعنایت به درج اطلاعات اظهار نامه های صادراتی و امكان فراخوانی اطلاعات مذكور توسط گمركات مبدا و مقصد از طریق سامانه جامع امور گمركی ضمن تاكید بر مسوولیت توامان گمركات مبدا و مقصد در این خصوص ، و لزوم پیگیری های مستمر تاحصول نتیجه مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد.
1. گمركات مبدأ مؤظف هستند پس از ارزیابی كالای صادراتی و صدور پروانه ظرف مدت پانزده روز با هماهنگی گمرك خروجی نسبت به پیگیری اعلام خروج (ثبت خروج كالای صادراتی در سامانه جامع امور گمركی، ابطال، در صورت احراز عدم خروج كالا با هماهنگی مركز مبارزه باجرایم سازمان یافته نسبت به پیگیری قضایی) در سال جاری اقدام نمایند.

بخشنامه محموله های صادراتی
2. گمركات مبدأ مؤظف هستندپس از استعلام و عدم پاسخ ازگمرك مرزی خروجی نسبت به اعلام ردیف های خروج نشده در قالب لیستی هر سه ماه یك بار به تفكیك گمركات خروجی با ذكر شماره كوتاژ، تاریخ كوتاژ و دلیل عدم ثبت خروج مراتب را به این دفتر منعكس فرمایند و از ارسال نامه یا رونوشت نامه مكاتبات داخلی اولیه با گمركات مقصد به این دفتر خوداری فرمایند.
3. گمركات مبدأ مؤظف هستند با عنایت به بند های مطروحه موضوع مفاد بخشنامه صدر الاشاره به تفكیك4 بند مورد درخواست (ارسال كوتاژهای خارج نشده سال 94 ،ارسال اعلام جرمهای صادره سال94، ارسال كوتاژهای خارج نشده سنوات قبل، ارسال كوتاژهای خارج نشده سال جاری) اقدام و مراتب به این دفتر منعكس نمایند.
4. گمركات مبدأ مؤظف هستند از صدور بیجك بین تكراری اكیدا خوداری نمایند.
5. گمركات مقصد صادرات مؤظف هستند ظرف مدت حداكثر پانزده روز نسبت به تعیین تكلیف ردیفهای مرزی خالی وصول نشده پس از درج مشخصات كامل وشفاف (شماره كوتاژ،تاریخ ، نوع ،وزن ، ارزش ، صاحب كالاو……) به گمرك مبدا صادرات اقدام نمایند ودر صورت هرگونه ابهام و یا مشكلات احتمالی مربوط به ثبت خروج در سامانه امور گمركی مراتب در اسرع وقت به دفترمحترم فناوری اطلاعات وارتباطات منعكس و طی رونوشتی این دفتر را مطلع فرمایند.

6. گمركات مقصد صادرات موظف هستند در خصوص كالاهای صادراتی از اول سال 1394 كه در سامانه تجارت خارجی اعلام وصول گردیده ولی اطلاعات آن در سامانه جامع امور گمركی منعكس نشده است، نسبت به ثبت اعلام وصول آن در سامانه جامع امور گمركی ظرف مدت حداكثر یك ماه اقدام و به جهت جلوگیری از بلاتكلیفی مراجعین و گمركات مراتب را به گمركات مبدا صادراتی منعكس نمایند. بدیهی است صرفاً كالا های اعلام وصول شده ای كه در سامانه موصوف ثبت و مورد تایید آن گمركات میباشد ، می بایست در سامانه جامع امور گمركی ثبت وصول و خروج گردد و این موضوع شامل ردیف كالاهای كه به علت های مختلف در مراجع قضایی در دست رسیدگی بوده و یا به عللی ابطال آن مورد تایید واقع شده نمی گردد.
7. گمركات مقصد صادرات موظف هستند پس از اعلام وصول كلیه حامل های كالاهای صادراتی مربوط به یك پروانه نسبت به ثبت نهایی پروانه صادراتی موصوف نیز در سامانه جامع امور گمركی (تایید نهایی اعلام وصول به مبدأ) اقدام نمایند. 8. چنانچه محموله صادراتی اعلام خروج نشده تحت پلمب گمرك ارسال وبدون هماهنگی با گمرك پلمب الصاقی فك گردد ضمن اقدام لازم و قانونی در خصوص عدم خروج كالا از گمرك نسبت به پیگیری قضایی (به صورت توامان جهت فك پلمب و عدم خروج كالای صادراتی) با هماهنگی مركز مبارزه با جرایم سازمان یافته اقدام نمایند. خواهشمنداست دستورفرمایید ضمن اقدام لازم مراتب رامطابق بخشنامه شماره 32279/833/8/4/51 مورخ 28/12/ 85 به كلیه گمركات تابعه و واحدهای تحت امر ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 741

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp