بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پذیرش اظهارنامه خروج موقت به صورت دور اظهاری از تاریخ 1/5/95
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پذیرش اظهارنامه خروج موقت به صورت دور اظهاری از تاریخ 1/5/95

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پذیرش اظهارنامه خروج موقت به صورت دور اظهاری از تاریخ 1/5/95

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پذیرش اظهارنامه خروج موقت به صورت دور اظهاری از تاریخ 1/5/95

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 71480/136 را به شرح زیر اعلام نموده است:
در اجرای مصوبات جلسه مورخ 14/4/95 در حوزه معاونت محترم فنی و امور گمركی و بنابر اعلام نماینده محترم پژوهشكده دانشگاه تهران ، امكان انجام دور اظهاری در گمركات تفویض اختیار شده خروج موقت و نیز تسویه سیستمی در گمركات مبداء در سامانه جامع امور گمركی فراهم گردیده است . لذا خواهشمند است دستور فرمائید از تاریخ 1/5/95 ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 238 سال 92 این دفتر و سایر بخش نامه ها و مواد قانونی ذیربط نسبت به پذیرش اظهارنامه خروج موقت به صورت دور اظهاری اقدام به عمل آمده ودر صورت مشاهده هر گونه مشكل احتمالی در این خصوص مراتب را به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات منعكس نمائید .

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 895

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp