بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط و نحوه اخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده از كالاهای صدور موقت
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط و نحوه اخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده از كالاهای صدور موقت

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط و نحوه اخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده از كالاهای صدور موقت

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط و نحوه اخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده از كالاهای صدور موقت

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط و نحوه اخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده از كالاهای صدور موقت

مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است:
با عنایت به كثرت مكاتبات واصله از گمركات اجرایی كشور، اعلام می دارد: مطابق ماده 74 قانون امور گمركی (مصوب 22/8/1390) كالاهای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف بوده و صرفا در مواردی كه طی عملیات تعمیر، قطعات، قسمت ها و لوازمی تعویض شده یا قطعه جدیدی به كالا اضافه شود. بازگشت كالاهای موصوف مشمول پرداخت حقوق ورودی متعلقه به آن قطعات و قسمت ها می باشد. لیكن با عنایت به ماده 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387) كه ماخذ محاسبه مالیات كالای وارداتی را مجموع ارزش گمركی كالا و حقوق ورودی مندرج در اسناد گمركی تعیین نموده است. تاكید می گردد حتی در شرایطی كه كالاهای صدور موقت تعمیری شامل تعویض یا اضافه شدن قطعات نگردیده اند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده متعلقه براساس ارزش تعمیری كالای برگشت داده شده محاسبه و وصول گردد

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1414

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp