بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 192/210/95 مورخ 8/1/1395 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تغییر ارز فویل آلومینیوم به ضخامت حداكثر 7 میكرون تحت شماره ردیف تعرفه 76071110 از ارز متقاضی به ارز مبادله ای
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 192/210/95 مورخ 8/1/1395 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تغییر ارز فویل آلومینیوم به ضخامت حداكثر 7 میكرون تحت شماره ردیف تعرفه 76071110 از ارز متقاضی به ارز مبادله ای

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 192/210/95 مورخ 8/1/1395 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تغییر ارز فویل آلومینیوم به ضخامت حداكثر 7 میكرون تحت شماره ردیف تعرفه 76071110 از ارز متقاضی به ارز مبادله ای

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 192/210/95 مورخ 8/1/1395 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تغییر ارز فویل آلومینیوم به ضخامت حداكثر 7 میكرون تحت شماره ردیف تعرفه 76071110 از ارز متقاضی به ارز مبادله ای

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 192/210/95 مورخ 8/1/1395 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تغییر ارز فویل آلومینیوم به ضخامت حداكثر 7 میكرون تحت شماره ردیف تعرفه 76071110 از ارز متقاضی به ارز مبادله ای

 

مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 5626/95/13 مورخ 21/1/1395 را خطاب به كلیه گمركات اجرایی به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 192/210/95 مورخ 8/1/1395 اداره كل مقررات، صادرات و واردات مبنی بر تغییر ارز فویل آلومینیوم به ضخامت حداكثر 7 میكرون تحت شماره ردیف تعرفه 76071110 از ارز متقاضی به ارز مبادله ای از تاریخ صدور نامه فوق الاشاره و بلامانع بودن اختصاص ارز مبادله ای به تعرفه مذكور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1085

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp