بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 62661/210/94 مورخ 12/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد عدم شمول ضوابط فنی واردات خودرو در خصوص دستگاه خوراك ریز خود كشش به صورت نو ذیل تعرفه
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 62661/210/94 مورخ 12/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد عدم شمول ضوابط فنی واردات خودرو در خصوص دستگاه خوراك ریز خود كشش به صورت نو ذیل تعرفه

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 62661/210/94 مورخ 12/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد عدم شمول ضوابط فنی واردات خودرو در خصوص دستگاه خوراك ریز خود كشش به صورت نو ذیل تعرفه

Table of Content

  whatsapp: 09018317541 02142326

  بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 62661/210/94 مورخ 12/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد عدم شمول ضوابط فنی واردات خودرو در خصوص دستگاه خوراك ریز خود كشش به صورت نو ذیل تعرفه

  بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 62661/210/94 مورخ 12/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد عدم شمول ضوابط فنی واردات خودرو در خصوص دستگاه خوراك ریز خود كشش به صورت نو ذیل تعرفه 87059090

   

  مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 244414/94/431 مورخ 19/12/1394 را خطاب به كلیه گمركات اجرایی به شرح زیر اعلام نموده است:

  به پیوست تصویر نامه شماره 62661/210/94 مورخ 12/10/1394 دفتر مقررات، صادرات و واردات، موضوع عدم شمول ضوابط فنی واردات خودرو در خصوص دستگاه خوراك ریز خود كشش به صورت نو ذیل تعرفه 87059090 ارسال می گردد. ضمنا واردات كالای موصوف طبق نامه فوق الاشاره با انجام ثبت سفارش در دفتر مذكور منعی نخواهد داشت.

  Author: persian / Date: 2017-10-26
  0 611

  Please comment on this post

  Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
  a good sense of trust
  021-42326 WhatsApp