بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه صدور قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 

مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 227876/94/73 مورخ 28/11/1394 را خطاب به گمركات اجرایی مستقر درمناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو نامه بخشنامه شماره 151139/94/261 مورخ12/8/94 موضوع اصلاحیه ماده 11 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و در اجرای تبصره 5 ذیل ماده 11 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، شایسته است با برگزاری جلسه مشترك با مسئولین سازمان عامل منطقه، نسبت به تبیین موضوع لزوم صدور دو نوع قبض انبار برای كالاهای وارده به مناطق ( قبض انبار عادی و قبض انبار منطقه) اقدام نمایند تا متعاقب اجرای مراتب از سوی منطقه و جدا نمودن قبض انبارهای عادی از قبض انبارهای منطقه، امكان اجرای تبصره قانونی اشاره شده مهیا گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1415

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp