بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 63031/210/94 مورخ 13/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد منوط بودن واردات دانه مالت جو از كشور اوكراین و یونجه خشك فشنگی از كشور فرانسه به داشتن گواهی بهداشت گیاهی و نیز بازدید و بررسی های ك
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 63031/210/94 مورخ 13/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد منوط بودن واردات دانه مالت جو از كشور اوكراین و یونجه خشك فشنگی از كشور فرانسه به داشتن گواهی بهداشت گیاهی و نیز بازدید و بررسی های ك

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 63031/210/94 مورخ 13/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد منوط بودن واردات دانه مالت جو از كشور اوكراین و یونجه خشك فشنگی از كشور فرانسه به داشتن گواهی بهداشت گیاهی و نیز بازدید و بررسی های ك

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 63031/210/94 مورخ 13/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد منوط بودن واردات دانه مالت جو از كشور اوكراین و یونجه خشك فشنگی از كشور فرانسه به داشتن گواهی بهداشت گیاهی و نیز بازدید و بررسی های ك

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغ بخشنامه شماره 63031/210/94 مورخ 13/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در مورد منوط بودن واردات دانه مالت جو از كشور اوكراین و یونجه خشك فشنگی از كشور فرانسه به داشتن گواهی بهداشت گیاهی و نیز بازدید و بررسی های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده

 

مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 200246/94/195115/73/357 مورخ 22/10/1394 را خطاب به كلیه گمركات اجرایی به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویرنامه شماره 63031/210/94 مورخ 13/10/94 دفتر مقررات صادرات و واردات به انضمام تصاویر نامه های شماره 2338/501/94 مورخ 29/9/94 وزارت جهاد كشاورزی و 730/14766 مورخ 9/8/94 سازمان حفظ نباتات مبنی بر لزوم ارائه گواهی بهداشت گیاهی و بازدید كارشناسان قرنطینه در مرز ورود و گمرك ترخیص كننده جهت واردات دانه مالت جو(بو داده یا بو نداده) از كشور اكراین و یونجه خشك فشنگی از كشور فرانسه جهت آگاهی و اقدام لازم برابر مقررات ارسال می گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 531

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp