بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول و خروج از مرز كالای صادراتی
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول و خروج از مرز كالای صادراتی

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول و خروج از مرز كالای صادراتی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول و خروج از مرز كالای صادراتی

تاریخ : 1393/08/21

ارگان صادر كننده : گمرك جمهوری اسلامی ایران

شماره بخشنامه : 153368/362

پیوست مطلب : ندارد

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول و خروج از مرز كالای صادراتی

 مدیركل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 153368/362 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه های شماره 28243/6566/730/15/71/56 مورخ 1/2/89 و129095/32208/437/10/71/245 مورخ22/6/89 و53664/92/115 مورخ 26/3/92 و99383/233 مورخ 3/6/93 موضوع تاكید پیگیری اعلام وصول و خروج از مرز كالای صادراتی ، به پیوست تصویر نامه شماره 141368/93 مورخ 3/8/93 دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات در خصوص امكان فراخوانی ودرج اظهار نامه های صادراتی از كلیه گمركات در سامانه واردات در مقابل صادرات و سامانه اظهار از راه دور ارسال می گردد. با توجه به اینكه طبق اعلام دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات در حال حاضر امكان ثبت خروج كالا از مرز فراهم میباشد خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت چنانچه اعلام خروج كالای موضوع اظهار نامه های مورد اشاره در سامانه واردات در مقابل صادرات ثبت نگردیده است ضمن پیگیری مجدد و مستمر تا حصول نتیجه و ثبت كلیه اعلام خروجهای جاری و سنوات قبل (اعم از صادرات قطعی و صادرات موقت و از محل ورود قطعی)در سامانه مذكور اقدام و هرگونه مشگل احتمالی رابه دفتر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات منعكس و طی رونوشتی این دفتر رانیز مطلع نمایند. مجددا تاكید مینماید پیگیری اعلام وصول وخروج كالا ( پیگیری علت عدم خروج كالا و ثبت در سامانه ظرف مهلت قانونی) از وظایف گمرك مبدا ومقصد بطور توامان بوده ومسئولیت اولیه پیگیری جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از پروانه صادراتی كه محموله آن خارج نشده باشد بر عهده گمرك مبدا می باشد. خواهشمنداست دستورفرمایید ضمن اقدام لازم مراتب رامطابق بخشنامه شماره 32279/833/8/4/51 مورخ 28/12/85 به كلیه گمركات تابعه و واحدهای تحت امر ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 757

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد