بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد تشریفات گمركی محمولات دارویی و نیز كالاهای سریع الفساد
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد تشریفات گمركی محمولات دارویی و نیز كالاهای سریع الفساد

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد تشریفات گمركی محمولات دارویی و نیز كالاهای سریع الفساد

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد تشریفات گمركی محمولات دارویی و نیز كالاهای سریع الفساد

بخشنامه گمرك در مورد تشریفات گمركی محمولات دارویی و نیز كالاهای سریع الفساد : معاون فنی و امور گمركی، گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 716/95/234680/73/6 مورخ 10/1/1395 رابه شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه دارو

با عنایت به گزارشات واصله و مطابق بند 3 مصوبات جلسه مورخ 1/12/94 شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا تشریفات گمركی محمولات دارویی و نیز كالاهای سریع الفساد در حداقل زمانی ممكن صورت پذیرد. ضمن اینكه كارشناسان فعال در طرح «كارشناسی متمركز» نیز باید توجه نمایند كه برای اظهارنامه های موضوع كالاهای موصوف در طرح اشاره شده اولویت تعریف گردیده و لازم است امورمربوطه را درنهایت دقت تسریع نمایند. لذا شایسته است ضمن ابلاغ مراتب به كلیه واحدها و گمركات تابعه، بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 461

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp