بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازی چندین شركت معتبر
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازی چندین شركت معتبر

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازی چندین شركت معتبر

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازی چندین شركت معتبر

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازی (كد گذاری شده) : مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 96349/178 را به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه گمرك

به پیوست تصویر نامه شماره 2770/95/ص مورخ 18/05/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اعلام فهرست شركت هایی كه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد شركتهای تولیدی كه نام آنها در جداول ضمیمه نامه صدرالذكردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (كد گذاری شده) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذكور و سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 527

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp