بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد پذیرش كلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات صادرات كالا و ترخیص آن به صورت مكانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الكترونیكی
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد پذیرش كلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات صادرات كالا و ترخیص آن به صورت مكانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الكترونیكی

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد پذیرش كلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات صادرات كالا و ترخیص آن به صورت مكانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الكترونیكی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد پذیرش كلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات صادرات كالا و ترخیص آن به صورت مكانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الكترونیكی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد پذیرش كلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات صادرات كالا و ترخیص آن به صورت مكانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الكترونیكی

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 67473/134 را به شرح زیر اعلام نموده است:
پیرو بخشنامه شماره 51204 مورخ 22/3/95 این دفتر با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 47112/95/1 مورخ 16/3/95 ریاست كل محترم ، به منظور دسترسی به گمرك دیجیتال و راه اندازی و توسعه سامانه یكپارچه الكترونیكی گمركی و استقرار كامل پنجره واحد تجارت فرامرزی، دستور فرمایید ضمن اجرای مفاد بخشنامه شماره 9024/95 مورخ 23/1 /95 نسبت به پذیرش كلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات صادرات كالا و ترخیص آن به صورت مكانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الكترونیكی و در خصوص حذف فیزیكی اسناد به قید فوریت اقدام نمایند . همچنین لازم به ذكر است دقت شود تا اسناد لازم جهت انجام تشریفات گمركی ( مذكوردر ماده 58 آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی) درسیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی به درستی اسكن ومنضم به اظهارنامه الكترونیكی شده و هرگونه ظهر نویسی و یادداشت های مرتبط بصورت سیستمی در اظهارنامه های الكترونیكی ثبت گردد به نحوی كه در سامانه جامع امور گمركی قابل رویت باشد.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 725

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp