بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد ابلاغ بخشنامه شماره 63334/210/94 مورخ 14/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص امكان پذیر بودن ثبت سفارش و واردات روغن جهت مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی صرفا با اخذ تاییدیه از سازمان غذا و دارو و مجوز ورود از وز
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد ابلاغ بخشنامه شماره 63334/210/94 مورخ 14/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص امكان پذیر بودن ثبت سفارش و واردات روغن جهت مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی صرفا با اخذ تاییدیه از سازمان غذا و دارو و مجوز ورود از وز

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد ابلاغ بخشنامه شماره 63334/210/94 مورخ 14/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص امكان پذیر بودن ثبت سفارش و واردات روغن جهت مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی صرفا با اخذ تاییدیه از سازمان غذا و دارو و مجوز ورود از وز

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد ابلاغ بخشنامه شماره 63334/210/94 مورخ 14/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص امكان پذیر بودن ثبت سفارش و واردات روغن جهت مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی صرفا با اخذ تاییدیه از سازمان غذا و دارو و مجوز ورود از وز

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد ابلاغ بخشنامه شماره 63334/210/94 مورخ 14/10/1394 سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص امكان پذیر بودن ثبت سفارش و واردات روغن جهت مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی صرفا با اخذ تاییدیه از سازمان غذا و دارو و مجوز ورود از وزارت جهادكشاورزی

مدیر كل مناطق آزاد ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 200305/94/196767/73/359 مورخ 22/10/1394 را خطاب به كلیه گمركات اجرایی به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست تصویر نامه شماره 63334/210/94 مورخ 14/10/1394 دفتر مقررات، صادرات و واردات  به انضمام تصویر نامه شماره 2339/501/94 مورخ 29/9/1394 وزارت جهاد كشاورزی مبنی بر لزوم اخذ تأییدیه سازمان غذا و دارو و مجوز وزارت جهاد كشاورزی به منظور ثبت سفارش و واردات روغن جهت مصرف صنایع آرایشی و بهداشتی جهت آگاهی و اقدام لازم برابر مقررات ارسال می گردد

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 564

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp