بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد اخذ مابه التفاوت از كل وزن خالص مندرج دراظهارنامه صادراتی بر اساس نرخ بین المللی برای محموله هایی كه دارای درصدی مواد یارانه ای خارج از ماهیت كالا می باشند
بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد اخذ مابه التفاوت از كل وزن خالص مندرج دراظهارنامه صادراتی بر اساس نرخ بین المللی برای محموله هایی كه دارای درصدی مواد یارانه ای خارج از ماهیت كالا می باشند

خانه بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد اخذ مابه التفاوت از كل وزن خالص مندرج دراظهارنامه صادراتی بر اساس نرخ بین المللی برای محموله هایی كه دارای درصدی مواد یارانه ای خارج از ماهیت كالا می باشند

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد اخذ مابه التفاوت از كل وزن خالص مندرج دراظهارنامه صادراتی بر اساس نرخ بین المللی برای محموله هایی كه دارای درصدی مواد یارانه ای خارج از ماهیت كالا می باشند

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد اخذ مابه التفاوت از كل وزن خالص مندرج دراظهارنامه صادراتی بر اساس نرخ بین المللی برای محموله هایی كه دارای درصدی مواد یارانه ای خارج از ماهیت كالا می باشند

 

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 228053/403 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 33944/93 مورخ 29/2/ 93موضوع ماده 16 دستورالعمل اصلاحی ستاد به پیوست تصاویر نامه های شماره 69218 مورخ 15/10/94دفتر ارزیابی كیفیت كالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران و نامه شماره 4334/94/ص مورخ 2/10/1394 ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا وارز موضوع نحوه محاسبه مبلغ مابه التفاوت درصد مواد سوبسید دار خارج از ماهیت موجود در محموله اظهاری (موضوع ماده 16 دستور العمل اصلاحی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز) ارسال و اعلام میدارد در صورتیكه مطابق اظهار نظر قطعی كارگروه فنی استاندارد نمونه دارای درصدی مواد یارانه ای خارج از ماهیت كالا و مطابقت آنرا با اظهار صاحب كالا تائید نماید مطابق مفاد نامه های صدرالذكر مابه التفاوت مربوطه از كل وزن خالص مندرج دراظهارنامه صادراتی محاسبه واخذمی گردد. بدیهی است مبنای ارزش صادراتی این محموله ها جهت محاسبه ما به التفاوت تعیین شده بر اساس نرخ بین المللی ( به روز زمان اظهار)اعلام شده در سامانه دفتر تعیین ارزش می باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 315

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد