بخشنامه گمرك دررابطه با اعلام ارزش پایه خودروهای وارداتی Toyota
بخشنامه گمرك دررابطه با اعلام ارزش پایه خودروهای وارداتی Toyota

خانه بخشنامه گمرك دررابطه با اعلام ارزش پایه خودروهای وارداتی Toyota

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك دررابطه با اعلام ارزش پایه خودروهای وارداتی Toyota

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعلام ارزش پایه خودروهای وارداتی Toyota

گمرك جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است:
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 585 كمیته مشترك گمرك و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرایس لیست انواع مدل سواری های Toyota سال 2016 ساخت ژاپن به نمایندگی شركت ایرتویا ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری سواری های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

ارزش تویوتا سواری

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 648

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp