بخشنامه گمرك  در خصوص اضافه شدن گمرك منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار به فهرست گمركات تخصصی انجام تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم خانگی
بخشنامه گمرك در خصوص اضافه شدن گمرك منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار به فهرست گمركات تخصصی انجام تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم خانگی

خانه بخشنامه گمرك در خصوص اضافه شدن گمرك منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار به فهرست گمركات تخصصی انجام تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم خانگی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در خصوص اضافه شدن گمرك منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار به فهرست گمركات تخصصی انجام تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم خانگی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص اضافه شدن گمرك منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار به فهرست گمركات تخصصی انجام تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم خانگی ، گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 123088/95/73/240 مورخ 6/7/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه گمرك

پیرو بخشنامه شماره 117784/95/229 مورخ 29/6/1395 موضوع تعیین فهرست گمركات تخصصی انجام تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم خانگی، بدینوسیله گمرك منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار نیز به فهرست موضوع بخشنامه پیوری اضافه می گردد. لذا شایسته است مراتب را به كلیه واحدها و گمركات تابعه نیز ابلاغ نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1137

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp