بخشنامه گمرك در خصوص اعلام ارزش سواری های Citroen سال 2017 ساخت چین و فرانسه
بخشنامه گمرك در خصوص اعلام ارزش سواری های Citroen سال 2017 ساخت چین و فرانسه

خانه بخشنامه گمرك در خصوص اعلام ارزش سواری های Citroen سال 2017 ساخت چین و فرانسه

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در خصوص اعلام ارزش سواری های Citroen سال 2017 ساخت چین و فرانسه

بخشنامه گمرك در خصوص اعلام ارزش سواری های Citroen سال 2017 ساخت چین و فرانسه : مدیر كل دفتر تعیین ارزش گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 88777/166 را به شرح زیر اعلام نموده است:

سیتروین وارداتی

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه 618 مورخ 14/4/95 كمیته مشترك گمرك و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش 4 مدل سواری های Citroen سال 2017 ساخت چین و فرانسه به نمایندگی شركت آتی موتور پویا به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

CFR (Euro) Country Model Years Model Description نوع خودرو

 France 2016-2017 DS4 CB THP 160EAT6 21150 :خودروی سواری سیتروئن

France 2016-2017 DS5 THP 160EAT6 23150 :خودروی سواری سیتروئن

China 2016-2017 DS5 LS THP 165EAT6 20980 :خودروی سواری سیتروئن

China 2016-2017 DS6 THP 165EAT6 26800 :خودروی سواری سیتروئن

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 917

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp