بخشنامه گمرك در خصوص اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه كیفیت آزمای كردستان ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی
بخشنامه گمرك در خصوص اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه كیفیت آزمای كردستان ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی

خانه بخشنامه گمرك در خصوص اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه كیفیت آزمای كردستان ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در خصوص اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه كیفیت آزمای كردستان ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی

بخشنامه گمرك در خصوص اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه كیفیت آزمای كردستان ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی : مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 114344/219 را به شرح زیر اعلام نموده است:

به پیوست تصویر نامه شماره 3265/95/ص مورخ 16/06/95 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مركزی مبارزه با قاچاقبخشنامه گمرك نفت و گاز كالا و ارز ارسال میگردد. خواهشمند است در خصوص آیتم ها ومشخصات مورد نیاز كه می بایستی در تعیین ماهیت نمونه فرآورده نفتی از آزمایشگاههای مربوطه استعلام گردد مطابق بخشنامه ردیف 185 مورخ 13/6/90 با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاحی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام لازم معمول نمایند. ضمنا مدت اعتبار فعالیت آزمایشگاه فوق الذكر جهت پذیرش نمونه فرآورده های مشتقات مایع نفت و گاز به مدت سه ماه از زمان صدور نامه مذكور می باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 971

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp