بخشنامه گمرك در خصوص امكان پذیر بودن خروج محمولات بعدی صنایع شیمیایی هدف پارافین پس از وصول جوابیه كارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانكی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز
بخشنامه گمرك در خصوص امكان پذیر بودن خروج محمولات بعدی صنایع شیمیایی هدف پارافین پس از وصول جوابیه كارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانكی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز

خانه بخشنامه گمرك در خصوص امكان پذیر بودن خروج محمولات بعدی صنایع شیمیایی هدف پارافین پس از وصول جوابیه كارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانكی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در خصوص امكان پذیر بودن خروج محمولات بعدی صنایع شیمیایی هدف پارافین پس از وصول جوابیه كارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانكی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز

بخشنامه گمرك در خصوص امكان پذیر بودن خروج محمولات بعدی شركت شركت صنایع شیمیایی هدف پارافین: مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 112417/215 را به شرح زیر اعلام نموده است:

پارافین

پیرو بخشنامه ردیف143464/92/342 – 27 /7/92 موضوع اعلام ضوابط صدور شركت فوق بپیوست تصویر نامه های منتهی به شماره 17324و 16676 و 16693 و 16661 و و 16684و 16665مورخ 23/04/95 گمرك غرب تهران مربوط به اعلام تخلف شركت مذكور ارسال و اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمركی خروج محمولات بعدی شركت مذكور صرفا پس از وصول جوابیه كارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانكی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امكان پذیر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به كلیه گمركات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 526

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp