بخشنامه گمرك در خصوص تائید صلاحیت آزمایشگاه پژوهش و توسعه فناوری های نفت كرمانشاه بعنوان آزمایشگاه مجاز در زمینه آزمون فرآورده های نفتی
بخشنامه گمرك در خصوص تائید صلاحیت آزمایشگاه پژوهش و توسعه فناوری های نفت كرمانشاه بعنوان آزمایشگاه مجاز در زمینه آزمون فرآورده های نفتی

خانه بخشنامه گمرك در خصوص تائید صلاحیت آزمایشگاه پژوهش و توسعه فناوری های نفت كرمانشاه بعنوان آزمایشگاه مجاز در زمینه آزمون فرآورده های نفتی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در خصوص تائید صلاحیت آزمایشگاه پژوهش و توسعه فناوری های نفت كرمانشاه بعنوان آزمایشگاه مجاز در زمینه آزمون فرآورده های نفتی

بخشنامه گمرك در خصوص تائید صلاحیت آزمایشگاه مركز پژوهش و توسعه فناوری های نفت كرمانشاه بعنوان آزمایشگاه مجاز در زمینه آزمون فرآورده های نفتی : مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 121972/235 را به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه گمرك آزمایشگاه نفت

به پیوست تصویر نامه شماره 2776/95/ص مورخ 18/5/95 ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز ریاست جمهوری ، موضوع تائید صلاحیت آزمایشگاه مركز پژوهش و توسعه فناوری های نفت كرمانشاه بعنوان آزمایشگاه مجاز در زمینه آزمون فرآورده های نفتی با تاریخ اعتبار به مدت یكسال جهت اقدام و بهره برداری لازم صرفا جهت گمركات تخصصی مشتقات و فرآورده های نفتی با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.  خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به كلیه گمركات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 572

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp