بخشنامه گمرك در خصوص تعیین تكلیف گندم های وارداتی
بخشنامه گمرك در خصوص تعیین تكلیف گندم های وارداتی

خانه بخشنامه گمرك در خصوص تعیین تكلیف گندم های وارداتی

بخشنامه گمرك در خصوص تعیین تكلیف گندم های وارداتی

بخشنامه گمرك در خصوص تعیین تكلیف گندم های وارداتی ثبت سفارش شده قبلی كه بعد از نامه وزارت جهاد كشاورزی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش به گمركات كشور یا مبادی ورودی از جمله سازمان بنادر و كشتیرانی (دریانوردی) ،راه آهن جمهوری اسلامی ایران : سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 230/95/118265 مورخ 29/06/1395 را خطاب به كلیه گمركات اجرائی به شرح زیر اعلام نموده است:

گندم وارداتی

به پیوست تصویر نامه شماره 38618/210/95 مورخ 21/6/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 71706 مورخ 14/6/95 دبیر كارگروه تنظیم بازار مبنی بر تعیین تكلیف گندم های وارداتی ثبت سفارش شده قبلی كه بعد از نامه وزارت جهاد كشاورزی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش به گمركات كشور یا مبادی ورودی از جمله سازمان بنادر و كشتیرانی (دریانوردی) ،راه آهن جمهوری اسلامی ایران رسیده و یا تا تاریخ 15/6/95 طبق اسناد و گواهی سازمان ذیربط می رسند ارسال و اعلام میدارد در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر :

 1-كلیه واردكنندگان گندم های وارداتی را جهت سپردن تعهد به سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان معرفی نمایند .

2-اظهارنامه های گندم وارداتی بلحاظ بیش اظهاری مورد بررسی دقیق قرار گیرد .

 3-ترخیص كلیه محموله های گندم در مبادی ورودی تا تاریخ 15/6/95 ملزم به پرداخت نرخ ارز به قیمت ارز متقاضی به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می باشد . ضمناً دستور فرمائید در صورتیكه از تاریخ 15/6/95 تا ابلاغ این بخشنامه ، گندم با رویه ارز مبادله ای اظهار و ترخیص گردیده است مراتب را به بانك عامل اعلام نمایند 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 273

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد