بخشنامه گمرك در خصوص لغو ضوابط صدور و معرفی مجدد روغن موتور آسیا جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی بند 1 ماده 18 دستورالعمل ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز
بخشنامه گمرك در خصوص لغو ضوابط صدور و معرفی مجدد روغن موتور آسیا جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی بند 1 ماده 18 دستورالعمل ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز

خانه بخشنامه گمرك در خصوص لغو ضوابط صدور و معرفی مجدد روغن موتور آسیا جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی بند 1 ماده 18 دستورالعمل ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در خصوص لغو ضوابط صدور و معرفی مجدد روغن موتور آسیا جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی بند 1 ماده 18 دستورالعمل ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز

بخشنامه گمرك در خصوص لغو ضوابط صدور و معرفی مجدد شركت روغن موتور آسیا جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی : مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 105009/202 را به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه گمرك روغن موتور آسیا

ضمن لغو مفاد بخشنامه ردیف شماره 196360/93 /452 – 27/10/93 در خصوص ضوابط صدور شركت فوق الذكر و پیرو بخشنامه ردیف 99159/95/168 – 30/5/95 موضوع اعلام خوشنامی شركتهای صادركننده مشتقات مایع نفت و گاز، به پیوست تصویر نامه شماره 2227/95/ص – 05/04/95 ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص معرفی شركتهای مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده دربند 1ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد: شركت تولیدی صدرالاشاره صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری خود( مطابق جدول ذیل نامه فوق ستاد ) ، با رعایت بخشنامه های مربوطه ، مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف بمدت سه ماه از تاریخ صدوربخشنامه مجوز استفاده از تسهیلات صدرالذكر، صرفا جهت اقدام در گمركات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازمندرج در بند 1 بخشنامه ردیف 124 سال 94 می باشند..خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كلیه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شركت مذكور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 633

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp