بخشنامه گمرك در خصوص ممنوعیت ورود خودروهای فاقد سیستم یورو 4 و مدل قبل از 2010
بخشنامه گمرك در خصوص ممنوعیت ورود خودروهای فاقد سیستم یورو 4 و مدل قبل از 2010

خانه بخشنامه گمرك در خصوص ممنوعیت ورود خودروهای فاقد سیستم یورو 4 و مدل قبل از 2010

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در خصوص ممنوعیت ورود خودروهای فاقد سیستم یورو 4 و مدل قبل از 2010

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 122470/237 را به شرح زیر اعلام نموده است:

خودروهای دارای یورو4

به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره4173745/155/433مورخ 23/3/95مدیركل محترم مشترك المنافع وقفقاز وزارت امورخارجه منضم به نامه 313499 مورخ 21/3/95 سفارت جمهوری اسلامی ایران درباكو درخصوص ممنوعیت ورود خودروهای فاقد سیستم یورو4 و مدل قبل از 2010 (بمنظور رعایت به هنگام صدور پروانه های خروج موقت ویا صادرات قطعی به مقصد كشور آذربایجان) جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد.  خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه ردیف 51 مورخ 20/11/85 به كلیه گمركات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 584

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp