بخشنامه گمرك در خصوص ممنوعیت پذیرش اظهارنامه و ترخیص لوازم یدكی خودرو و موتور سیكلت توسط بازارچه های مرزی و 26 گمرك
بخشنامه گمرك در خصوص ممنوعیت پذیرش اظهارنامه و ترخیص لوازم یدكی خودرو و موتور سیكلت توسط بازارچه های مرزی و 26 گمرك

خانه بخشنامه گمرك در خصوص ممنوعیت پذیرش اظهارنامه و ترخیص لوازم یدكی خودرو و موتور سیكلت توسط بازارچه های مرزی و 26 گمرك

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در خصوص ممنوعیت پذیرش اظهارنامه و ترخیص لوازم یدكی خودرو و موتور سیكلت توسط بازارچه های مرزی و 26 گمرك

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت پذیرش اظهارنامه و ترخیص لوازم یدكی خودرو و موتور سیكلت توسط بازارچه های مرزی و 26 گمرك

بخشنامه گمرك

مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است:
پیرو بخشنامه شماره 75480/94/124 مورخ 29/4/1394 معاون محترم فنی و امور گمركی وقت (موضوع تعیین گمركات تخصصی در رویه های واردات قطعی و صادرات قطعی) و بخشنامه های پیروی آن منتهی به بخشنامه شماره 196888/94/339 مورخ 19/10/1394 و در اجرای تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ 5/3/1393 كمیته ارتقای سلامت اداری، مقرر گردید گمركات ایلام، شهركرد، سنندج، خرم آباد، سرو، خوی، تمرچین، پلدشت، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بوالخیر، كنگان، دیر، ریگ، دیلم، سجافی، میلك، میرجاوه، پیشین، بم، فریدونكنار، خمیر، تیاب، سیریك، جاسك، هرمز و یزدان و كلیه بازارچه های مرزی از پذیرش اظهارنامه و انجام تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم یدكی خودرو و موتور سیكلت خودداری نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1048

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp