بخشنامه گمرك در خصوص چگونگی اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد واردات قطعی كالا
بخشنامه گمرك در خصوص چگونگی اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد واردات قطعی كالا

خانه بخشنامه گمرك در خصوص چگونگی اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد واردات قطعی كالا

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در خصوص چگونگی اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد واردات قطعی كالا

بخشنامه گمرك در خصوص چگونگی اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد واردات قطعی كالا :گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 104029/95/196 مورخ 6/6/1395 را خطاب به كلیه گمركات اجرایی به شرح زیر اعلام نموده است

اخذ مالیات 4 درصدی
پیرو بخشنامه شماره 101512/95/73/191 مورخ 2/6/1395 موضوع اخذ 4 درصد مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه مورد اشاره جهت اخذ مبلغ مزبور و صدور قبض پرداختی پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمركات كشور، نسبت به ارجاع سیستمی از طریق پنجره واحد فرامرزی به سازمان امور مالیاتی با اداره امور مالیاتی ذی ربط اقدام نمایند. سازمان مربوطه پس از اخذ مبلغ مالیات علی الحساب مراتب را به آن گمرك اعلام خواهد نمود. در صورت عدم ارتباط سیستمی فی مابین با رعایت مفاد بخشنامه 296464/27540/415 مورخ 8/11/1387 و مفاد صورت جلسه مورخ 23/4/1387 و دستورالعممل شماره 96788 مورخ 24/9/1387 معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی كشور كه مقرر شده بود نماینده آن سازمان جهت اخذ مالیات علی الحساب در مبادی گمركات ورودی مستقر شوند، گواهی اخذ مالیات مزبور و صدور قبض پرداختی پس از ارجاع مراتب به نماینده مقیم سازمان امور مالیاتی از طرف نماینده آن سازمان یا اداره امور مالیاتی ذی ربط حسب مورد صادر می‌شود. بدیهی است آن گمرك باید در اولین فرصت نسبت به برقراری ارتباط سیستمی فی مابین دو سازمان جهت این منظور اقدام لازم مبذول نموده و به لحاظ تسریع در امور، مراتب را از طریق ادارات امور مالیاتی استان‌ها پیگیری نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 978

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp