بخشنامه گمرك در خصوص گواهی نمایندگی لاستیك
بخشنامه گمرك در خصوص گواهی نمایندگی لاستیك

خانه بخشنامه گمرك در خصوص گواهی نمایندگی لاستیك

بخشنامه گمرك در خصوص گواهی نمایندگی لاستیك

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم لزوم به ارائه گواهی نمایندگی لاستیك مخصوص دستگاههای معدنی و راهسازی منوط به عدم ساخت داخل ، سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 104989/95/93857/73/203 مورخ 7/6/1395 را خطاب به كلیه گمركات اجرائی به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه گمرك  نمایندگی لاستیك

پیرو بخشنامه 237347‏/94‏/222756‏/73‏/416مورخ 11‏/12‏/94 ضمن ارسال تصویر نامه 30474‏/210‏/95 مورخ 19‏/5‏/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر عدم الزام به ارائه گواهی نمایندگی لاستیك مخصوص دستگاههای معدنی و راهسازی منوط به عدم ساخت داخل (لاستیكهای مزبور) خواهشمنداست دستور فرمایید با عنایت به مفاد نامه فوق الذكر و رعایت سایر مقررات مربوطه حسب مورد اقدام فرمایند.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 316

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد