بخشنامه گمرك در مورد اضافه شدن گمرك جلفا به فهرست گمركات تخصصی تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم خانگی
بخشنامه گمرك در مورد اضافه شدن گمرك جلفا به فهرست گمركات تخصصی تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم خانگی

خانه بخشنامه گمرك در مورد اضافه شدن گمرك جلفا به فهرست گمركات تخصصی تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم خانگی

بخشنامه گمرك در مورد اضافه شدن گمرك جلفا به فهرست گمركات تخصصی تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم خانگی

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد اضافه شدن گمرك جلفا به فهرست گمركات تخصصی انجام تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم خانگی ، مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره  165943/95/136869/73/297 مورخ  15/09/1395 را خطاب به كلیه گمركات اجرایی كشور به شرح زیر اعلام نموده است:

پیرو بخشنامه شماره 117784‏/95‏/229 مورخ 29‏/06‏/95 ، موضوع تعیین فهرست گمركات تخصصی انجام تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم خانگی، بدینوسیله گمرك جلفا نیز به فهرست موضوع بخشنامه پیروی اضافه می گردد. لذا شایسته است مراتب را به كلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 167

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد