بخشنامه گمرك در مورد اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی CHANGLIN چین
بخشنامه گمرك در مورد اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی CHANGLIN چین

خانه بخشنامه گمرك در مورد اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی CHANGLIN چین

بخشنامه گمرك در مورد اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی CHANGLIN چین

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد اعلام ارزش ماشین آلات راهسازی CHANGLIN چین مدل سال های 2016 و 2017  ، در اجرای تبصره 6 قانون خودرو براساس مفاد صورتجلسات شماره 620 و 621

اعلام ارزش ماشین راهسازی

گمرك و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع ماشین آلات راهسازی CHANGLIN سال 2016 و2017   ساخت چین به نمایندگی شركت سنگین ماشین ایستا به شرح جدول زیر ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه با توجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن كرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

دانلود پیوست مطلب

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 280

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد