بخشنامه گمرك در مورد امكان پذیر بودن خروج محمولات بعدی شركت فرآیند شیمی زنگان پس از جوابیه كارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانكی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز
بخشنامه گمرك در مورد امكان پذیر بودن خروج محمولات بعدی شركت فرآیند شیمی زنگان پس از جوابیه كارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانكی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز

خانه بخشنامه گمرك در مورد امكان پذیر بودن خروج محمولات بعدی شركت فرآیند شیمی زنگان پس از جوابیه كارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانكی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در مورد امكان پذیر بودن خروج محمولات بعدی شركت فرآیند شیمی زنگان پس از جوابیه كارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانكی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز

بخشنامه گمرك در مورد امكان پذیر بودن خروج محمولات بعدی شركت فرآیند شیمی زنگان صرفا پس از وصول جوابیه كارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانكی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز : مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 113797/217 را به شرح زیر اعلام نموده است:

شیمی زنگان

پیرو بخشنامه ردیف 99159/95/186 -30/05/95 موضوع اعلام مجوز استفاده از تسهیلات مندرج در بند 1 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز توسط شركت فوق الذكر به ییوست تصویر نامه شماره 1625/610/95 – 25/5/95 اداره كل تعزیرات حكومتی استان زنجان مربوط به اعلام تخلف شركت مذكور ارسال و اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمركی خروج محمولات بعدی شركت مذكور صرفا پس از وصول جوابیه كارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانكی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امكان پذیر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به كلیه گمركات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 415

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp