بخشنامه گمرك در مورد تایید صلاحیت آزمایشگاه مركز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی در استان البرز ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی
بخشنامه گمرك در مورد تایید صلاحیت آزمایشگاه مركز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی در استان البرز ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی

خانه بخشنامه گمرك در مورد تایید صلاحیت آزمایشگاه مركز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی در استان البرز ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در مورد تایید صلاحیت آزمایشگاه مركز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی در استان البرز ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی

بخشنامه گمرك در مورد تایید صلاحیت آزمایشگاه مركز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی در استان البرز ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی : مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 83553/160 را به شرح زیر اعلام نموده است:

آنالیز فرآورده های نفتی

به پیوست تصویر نامه شماره 1988/95/ص مورخ 23/03/95 دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارسال می گردد. خواهشمند است در خصوص آیتم ها ومشخصات مورد نیاز كه می بایستی در تعیین ماهیت نمونه فرآورده نفتی از آزمایشگاههای مربوطه استعلام گردد مطابق بخشنامه ردیف 185 مورخ 13/6/90 با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاحی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام لازم معمول نمایند.در ضمن مدت اعتبار فعالیت آزمایشگاه های فوق الذكر یك سال از تاریخ 23/03/95 می باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1286

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp