بخشنامه گمرك در مورد ضوابط مجاز بودن استفاده ازمحصولات تولیدی ناشی از برش مواد نفتی استاندارد سازی شده دیگر واحد های تولیدی به عنوان ماده اولیه
بخشنامه گمرك در مورد ضوابط مجاز بودن استفاده ازمحصولات تولیدی ناشی از برش مواد نفتی استاندارد سازی شده دیگر واحد های تولیدی به عنوان ماده اولیه

خانه بخشنامه گمرك در مورد ضوابط مجاز بودن استفاده ازمحصولات تولیدی ناشی از برش مواد نفتی استاندارد سازی شده دیگر واحد های تولیدی به عنوان ماده اولیه

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در مورد ضوابط مجاز بودن استفاده ازمحصولات تولیدی ناشی از برش مواد نفتی استاندارد سازی شده دیگر واحد های تولیدی به عنوان ماده اولیه

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 122245/238 را به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه گمرك
پیرو بند 2 بخشنامه ردیف 321 مورخ 29/9/91 موضوع اخذ اسناد خرید مواد اولیه بدون واسطه از مراجع رسمی معرفی شده به پیوست تصویر نامه شماره 2896/95/ص – مورخ 25/05/95 مدیركل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز درخصوص مجاز بودن استفاده ازمحصولات تولیدی ناشی از برش مواد نفتی استاندارد سازی شده دیگر واحد های تولیدی ( بغیر از پالایشگاهها و پتروشیمی های مرجع معرفی شده ) به عنوان ماده ی اولیه در فرآیند تولید محصولات جدید واحدهای تولیدی (مطابق پروانه بهره برداری مربوطه )ارسال و اعلام می دارد: چنانچه محصول تولید شده توسط واحدهای تولیدی (بشرط استانداردسازی ، درج در پروانه بهره برداری آن واحد و ارائه اصل اسناد منشا تامین مواد اولیه به نرخ بین المللی صادره از واحدهای مرجع معرفی شده) بعنوان مواد اولیه مورد استفاده در محصول تولیدی(مطابق با پروانه بهره بردای) سایر واحدهای تولیدی قرار گیرد پس از اخذ اصل اسناد منشا تامین مواد اولیه محصول خریداری شده (بعنوان مواد اولیه )با رعایت كلیه ضوابط و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل ستاد اقدام نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 444

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp