بخشنامه گمرك در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازی شده  پترو پاسارگاد
بخشنامه گمرك در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازی شده پترو پاسارگاد

خانه بخشنامه گمرك در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازی شده پترو پاسارگاد

whatsapp: 09018317541 02142326

بخشنامه گمرك در مورد مجاز بودن صدور محصولات استاندارد سازی شده پترو پاسارگاد

مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 99376/187 را به شرح زیر اعلام نموده است:

بخشنامه گمرك در مورد پترو پاسارگاد
به پیوست تصویر نامه شماره 2940/95/ص – 27/05/95 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع اعلام اسامی دو شركت فوق كه محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است ارسال و اعلام می دارد شركتهای تولیدی كه نام آنها در جدول موضوع نامه صدرالذكردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفاًً محصولات استاندارد سازی (كد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذكورو سایر مقررات و ضوابط مربوطه صرفا جهت اقدام در گمركات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازمندرج در بند 1 بخشنامه ردیف 124 سال 94 صادر نمایند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 751

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp