بدون دریافت مجوز توتون و محصولات دخانی را صادر كنید
بدون دریافت مجوز توتون و محصولات دخانی را صادر كنید

خانه بدون دریافت مجوز توتون و محصولات دخانی را صادر كنید

whatsapp: 09018317541 02142326

بدون دریافت مجوز توتون و محصولات دخانی را صادر كنید

صادرات توتون و محصولات دخانی بدون دریافت مجوز ، رئیس مركز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات كشور ، گفت: فعالین اقتصادی می توانند نسبت به صادرات توتون و محصولات دخانی بدون دریافت مجوز صادرات اقدام كنند.

صادرات سیگار بدون مجوز

به گزارش خبرگزاری صداو سیما علی اصغر رمزی در مصاحبه با شاتا؛ خاطر نشان كرد: جهت تسهیل امر صادرات توتون و محصولات دخانی در سال گذشته با نظر موافق وزیر صنعت , معدن و تجارت مجوز صادرات از دستورالعملهای این مركز حذف گردیده است و فعالین اقتصادی می توانند نسبت به صادرات توتون و محصولات دخانی بدون دریافت مجوز صادرات اقدام كنند.

رمزی شرایط صادركنندگان توتون و محصولات دخانی را همانند سایر صادركنندگان اعلام كرد و گفت: داشتن كارت بازرگانی از جمله آن شرایط است.

رئیس مركز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات كشور افزود: در مرحله صدور كالا از گمرك مطابق قانون انحصار دخانیات مركز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات كشور تائیدیه مربوطه را جهت ارائه به گمرك ظرف كمتر از 24 ساعت برای تمامی صادركنندگان توتون و محصولات دخانی صادر می كند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1395

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp