بررسی تأثیر استراتژی آمیخته بازاریابی صادراتی بر عملكرد صادرات
بررسی تأثیر استراتژی آمیخته بازاریابی صادراتی بر عملكرد صادرات

خانه بررسی تأثیر استراتژی آمیخته بازاریابی صادراتی بر عملكرد صادرات

بررسی تأثیر استراتژی آمیخته بازاریابی صادراتی بر عملكرد صادرات

امروزه در اقتصاد جهانی، تولید و صادرات نقش بسزا و مهمی را در چارچوب هر اقتصاد سالمی ایفا می كند. تقریبا تمامی كشورهای برخوردار از اقتصاد موفق می كوشند تا خود را در زمینه ای از صادرات كه در آن مزیت نسبی دارند تقویت نمایند.از طرفی در جهان امروز چالش های جدیدی مثل افزایش روزافزون رقابت، پیشرفت بسیار سریع تكنولوژی، تغییر در سلایق و خواسته های مشتریان پیش روی شركتها قرار دارند. تحقیق حاضر بدنبال عدم موفقیت مورد انتظار شركتهای صادركننده مواد غذایی در سطح بین الملل، بدنبال ارائه راهكارهای مناسب جهت بهبود عملكرد صادراتی این شركتها از طریق شناسایی و معرفی عوامل تأثیرگذار بر استراتژی های بازاریابی صادراتی آن شركتها می باشد. زیرا از یك طرف عمده محصولات تولیدی صنعت مواد غذایی در ایران از كیفیت بالا و قابل قبولی برخوردار می باشند، و از طرف دیگر با وجود این كیفیت بالا در سطح بین الملل موفقیت های چندانی در مقایسه با رقبای خارجی كسب ننموده اند. این مسأله ناشی از دلایل عمده ای می تواند باشد. از جمله ناآگاهی مدیران شركتها از نیازهای مشتریان و ویژگی های سایر محصولات رقیب، یا نداشتن دانش و آگاهی كافی در زمینه امور بازاریابی بین الملل، و بطوركلی عدم طراحی و اجرای یك استراتژی مناسب آمیخته بازارایابی صادراتی متناسب با بازارهای صادراتی می باشد. كه با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق، شركتهای صادركننده می توانند با برنامه ریزی و اجرای استراتژی های مناسب آمیخته بازاریابی صادراتی منطبق با نیازها و سلایق مشتریان بازارهای مختلف، ضمن پاسخگویی به نیازهای آن ها، از طریق منطبق سازی آمیخته محصول صادراتی شان به عملكرد بالایی در سطح بین الملل دست یابند. بدین منظور تعداد 70 شركت صادركننده مواد غذایی انتخاب شده و با در نظر گرفتن احتمال عدم همكاری برخی از شركت ها تعداد 72 پرسشنامه میان مدیران ارشد شركتهای مذكور توزیع گردید. این تحقیق از نظر نوع تحقیق از تحقیقات كاربردی می باشد؛ زیرا بدنبال تبیین رابطه بین استراتژی منطبق سازی آمیخته بازاریابی و عملكرد صادراتی است. از طرف دیگر از نظر روش های جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی، توصیفی و همبستگی می باشد؛ چرا كه بدنبال تبیین رابطه میان متغیرهای تحقیق نیز است. در نتیجه تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه، تمامی چهار فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند. بعبارت دیگر رابطه بین استراتژی آمیخته بازاریابی صادراتی با عملكرد صادرات شركت های صادركننده مواد غذایی تأیید و تأثیر مستقیم این عوامل بر عملكرد صادرات به اثبات رسید. در این تحقیق علاوه بر آمار توصیفی (محاسبه میانگین، واریانس، انحراف معیار و …) برای آزمون مدل های تحقیق و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از آزمون های آلفای كرونباخ، T-Student، آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون كولموگروف-اسمیرنوف، آزمون كای مربع و فریدمن بعنوان ابزارهای آمار ناپارامتریك و آزمون رتبه بندی فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق استفاده شده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 293

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد