بررسی جرم های مالیاتی و مجازات های پیش بینی شده در قانون مالیاتها
بررسی جرم های مالیاتی و مجازات های پیش بینی شده در قانون مالیاتها

خانه بررسی جرم های مالیاتی و مجازات های پیش بینی شده در قانون مالیاتها

بررسی جرم های مالیاتی و مجازات های پیش بینی شده در قانون مالیاتها

بررسی جرم های مالیاتی و مجازات های پیش بینی شده در قانون مالیاتها : یكی از وظایف هر شهروند در هر كجای دنیا كه باشد پرداخت مالیات و ادای حقوق دولت می باشد و چنانچه هر شهروندی این كار را به صورت صحیح و در موعد مقرر انجام دهد دارای حقوق شهروندی بوده و از نظر دولت و قانون با كسی كه از پرداخت مالیات فرار می كند متفاوت می باشد. در واقع مودی خوش حساب بودن نوعی امتیاز محسوب می شود و عدم پرداخت مالیات جرم حساب شده و از منظر جامعه نیز آن شخص مجرم و خطا كار به حساب می آید.

جرم مالیاتی و مجازاتها

متاسفانه در كشور ما به علل ناشناخته در خصوص فراریان از مالیات تا سالهای گذشته برخوردهای جدی صورت نگرفته و پیش بینی لازم در قانون انجام نشده بود . شاید به همین دلیل است كه در گذشته فرار ازپرداخت مالیات نه تنها جرم و ناهنجاری محسوب نمی شد بلكه نوعی امتیاز و كار بلدی برای شخص خاطی لحاظ می گردید.

در سالهای اخیر با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه های كشور و تاثیر آن بر روند توسعه فضای رقابتی سالم اقتصادی، بررسیهای كارشناسی مبسوطی در خصوص فرار مالیاتی و پیش بینی مجازات و برخوردهای قانونی با این پدیده نامتعارف صورت گرفت و نتیجه این بررسیها در باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم در مواد 274 تا 278 برای اولین بار به عنوان جرم مالیاتی تعریف شده است.

بدین ترتیب طبق قانون، مصادیق جرمهای مالیاتی در مواد یاد شده به وضوح تعریف و تبیین و مجازاتهای مربوطه نیز توضیح داده شده است كه مرتكب یا مرتكبین حسب مورد به مجازاتهای درجه شش محكوم می شوند.

برابر ماده 274 قانون مالیاتها، تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن – اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن – عدم انجام تكالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده- تنظیم معاملات و قرار دادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قرار دادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع ، برخی از مصادیق جرم مالیاتی محسوب و قانونگزار مجازاتهای لازم را برای آنها پیش بینی كرده است.

در ماده 275 در خصوص اشخاص حقوقی كه مرتكب این جرائم مالیاتی شوند گفته شده كه این افراد برای مدت شش ماه تا دو سال به یكی از مجازاتهای زیر محكوم می شوند:

1-ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی

2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

مرتكب یا مرتكبین جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای فوق مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلقه قانونی نیز می باشند.

با توجه به موارد مذكور به نظر می رسد اجرای دقیق قانون و برخورداری از ضمانت اجرایی قوی آن در برقراری عدالت مالیاتی و ایجاد و گسترش فضای رقابتی سالم اقتصادی موثر باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 325

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد