به گفته آل اسحاق ، حذف یك صفر از پول ملی اقدامی غیراقتصادی، غیرمدیریتی، كم فایده و پرهزینه است
به گفته آل اسحاق ، حذف یك صفر از پول ملی اقدامی غیراقتصادی، غیرمدیریتی، كم فایده و پرهزینه است

خانه به گفته آل اسحاق ، حذف یك صفر از پول ملی اقدامی غیراقتصادی، غیرمدیریتی، كم فایده و پرهزینه است

whatsapp: 09018317541 02142326

به گفته آل اسحاق ، حذف یك صفر از پول ملی اقدامی غیراقتصادی، غیرمدیریتی، كم فایده و پرهزینه است

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: حذف یك صفر از پول ملی اقدامی غیراقتصادی، غیرمدیریتی، كم فایده و پرهزینه است كه برای جلوگیری از صرف هزینه‌های هنگفت بهتر است، به یكباره همان طرح دولت قبل، یعنی حذف چند صفر انجام شود.

حذف صفر از پول ملی

یحیی آل اسحاق در مورد حذف صفر از پول ملی، گفت: طرح حذف چند صفر از پول ملی كه در دولت گذشته مطرح شد، بر تورم تأثیرگذار و دارای نقاط مثبت و منفی زیادی است.رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینكه نقاط مثبت حذف چند صفر از پول ملی نسبت به نقاط منفی آن بیشتر است، گفت: اما حذف یك صفر از پول ملی كه به تازگی توسط دولت مطرح شد، كاری كم فایده و پرهزینه است.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح كرد: حذف یك صفر از پول ملی ارتباطی به طرح قبلی دولت گذشته در حذف چند صفر از پول ملی ندارد و طرح مذكور جدید و زمان بر است كه این طرح باید در بانك مركزی تصویب شود و بعد هم شورای نگهبان آن را تایید و ابلاغ كند.

آل اسحاق بیان داشت: با توجه به اینكه طرح اخیر هزینه‌های زیادی از جمله تعویض اسكناس‌‌ها و مسكوك رایج مملكت را به دنبال دارد، بهتر است اقدامی در مورد آن انجام نشود و اگر هم قرار است حذف صفر از پول ملی انجام شود، بهتر است همان طرح دولت قبل به جریان بیفتد و اجرا شود.

وی افزود: علاوه بر هزینه تعویض اسكناس و مسكوك رایج مملكت تمام نرم‌افزارهای بانك‌ها و شركت‌های كوچك كه محاسبه آن‌ها بر اساس ریال است، باید عوض شود كه این كار هم هزینه‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش فارس،رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: حذف یك صفر از پول ملی تأثیر چندانی بر تورم و صادرات ندارد و این كار اقتصادی و مدیریتی نیست و تنها نتیجه آن یكسان شدن تومان و ریال است كه در حال حاضر واحد شمارش هم كه در جامعه به كار می‌رود، همان تومان است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 635

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp