ترخیص كار
ترخیص كار

خانه ترخیص كار

ترخیص كار

 

ترخیص كار كیست ؟ به شخص یا اشخاصی كه در انجام امور و رویه های گمركی ماهر هستند و براساس انجام این امور كسب درآمد می كنند، ترخیص كار گفته می شود. به عبارت دیگر ترخیص كار كسی است كه امور مربوط به واردات و صادرات را  انجام می دهد

ترخیص كار

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 316

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد