ترخیص كالا
ترخیص كالا

خانه ترخیص كالا

ترخیص كالا

ترخیص كالا چیست

ترخیص كالا این گونه تعریف می شود : ارسال یا دریافت كالا از طریق مرزهای ورودی یا همان گمركات براساس انجام رویه های گمركی 

 

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 380

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد