تصويب نامه هيات وزيران در مورد ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول مورد نظر (كالا يا خدمت) اعم از ملي يا غيرملي به سازمان ملي استاندارد ايران قبل از صدور هر نوع مجوز يا پروانه به واحد هاي توليدي و خدماتي
تصويب نامه هيات وزيران در مورد ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول مورد نظر (كالا يا خدمت) اعم از ملي يا غيرملي به سازمان ملي استاندارد ايران قبل از صدور هر نوع مجوز يا پروانه به واحد هاي توليدي و خدماتي

خانه تصويب نامه هيات وزيران در مورد ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول مورد نظر (كالا يا خدمت) اعم از ملي يا غيرملي به سازمان ملي استاندارد ايران قبل از صدور هر نوع مجوز يا پروانه به واحد هاي توليدي و خدماتي

تصويب نامه هيات وزيران در مورد ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول مورد نظر (كالا يا خدمت) اعم از ملي يا غيرملي به سازمان ملي استاندارد ايران قبل از صدور هر نوع مجوز يا پروانه به واحد هاي توليدي و خدماتي

معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 60299/52064 مورخ 23/5/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:
با توجه به مزایای استاندارد سازی و آثار قابل توجه آن برای تعالی اقتصاد كشور و اهمیت و نقش استاندارد در تضمین حقوق مصرف كنندگان و به منظور بسترسازی توسعه كاربرد استاندارد ها اعم از استاندارد های ملی و غیرملی (بین‌المللی، منطقه ‌ای، شركتی)، مقتضی است كلیه دستگاه‌ های اجرایی قبل از صدور هر نوع مجوز یا پروانه به واحد های تولیدی و خدماتی نسبت به ثبت اظهاریه متقاضیان مربوط در مورد استاندارد های محصول مورد نظر (كالا یا خدمت) اعم از ملی یا غیرملی اقدام نموده و اطلاعات اظهاریه های مذكور را به نحو مناسب و به صورت برخط در دسترس سازمان ملی استاندارد ایران قرار دهند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 283

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد