تصويب نامه هيات وزيران در مورد ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول مورد نظر (كالا يا خدمت) اعم از ملي يا غيرملي به سازمان ملي استاندارد ايران قبل از صدور هر نوع مجوز يا پروانه به واحد هاي توليدي و خدماتي
تصويب نامه هيات وزيران در مورد ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول مورد نظر (كالا يا خدمت) اعم از ملي يا غيرملي به سازمان ملي استاندارد ايران قبل از صدور هر نوع مجوز يا پروانه به واحد هاي توليدي و خدماتي

خانه تصويب نامه هيات وزيران در مورد ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول مورد نظر (كالا يا خدمت) اعم از ملي يا غيرملي به سازمان ملي استاندارد ايران قبل از صدور هر نوع مجوز يا پروانه به واحد هاي توليدي و خدماتي

whatsapp: 09018317541 02142326

تصويب نامه هيات وزيران در مورد ارائه اطلاعات اظهاريه هاي متقاضيان در مورد استاندارد هاي محصول مورد نظر (كالا يا خدمت) اعم از ملي يا غيرملي به سازمان ملي استاندارد ايران قبل از صدور هر نوع مجوز يا پروانه به واحد هاي توليدي و خدماتي

معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 60299/52064 مورخ 23/5/1395 را به شرح زیر اعلام نموده است:
با توجه به مزایای استاندارد سازی و آثار قابل توجه آن برای تعالی اقتصاد كشور و اهمیت و نقش استاندارد در تضمین حقوق مصرف كنندگان و به منظور بسترسازی توسعه كاربرد استاندارد ها اعم از استاندارد های ملی و غیرملی (بین‌المللی، منطقه ‌ای، شركتی)، مقتضی است كلیه دستگاه‌ های اجرایی قبل از صدور هر نوع مجوز یا پروانه به واحد های تولیدی و خدماتی نسبت به ثبت اظهاریه متقاضیان مربوط در مورد استاندارد های محصول مورد نظر (كالا یا خدمت) اعم از ملی یا غیرملی اقدام نموده و اطلاعات اظهاریه های مذكور را به نحو مناسب و به صورت برخط در دسترس سازمان ملی استاندارد ایران قرار دهند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 671

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp