تصویب‌نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه‌های مشترك مرزی
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه‌های مشترك مرزی

خانه تصویب‌نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه‌های مشترك مرزی

whatsapp: 09018317541 02142326

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه‌های مشترك مرزی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه‌های مشترك مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)

مصوب 1396/4/14

هیأت ‌وزیران در جلسه 1396/4/14 به پیشنهاد شماره 132361/60 مورخ 15/6/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 تصویب كرد:

وضعیت بازارچه­‌های مشترك مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا) به شرح جدول پیوست كه تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت شرایط زیر تعیین می­‌شود:

تعیین وضعیت بازارچه مرزی

1ـ محل تأمین منابع اعتباری لازم برای تأسیس و ایجاد زیرساخت بازارچه‌ مشترك مرزی جدید از محل اعتبارات مربوط در استان آن بازارچه خواهد بود.

2ـ آغاز به كار رسمی هر بازارچه‌ مشترك مرزی جدید مشروط به تكمیل زیرساخت‌های موردنیاز آن بازارچه‌ مشترك مرزی به تشخیص كارگروه تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمركی ـ مصوب 1390ـ است.

3ـ منظور از ادغام، حفظ بازارچه‌ مشترك مرزی با رویه موجود است كه هر گونه انجام عملیات گمركی، تحت مسئولیت گمرك مرزی خواهد بود.

4ـ تأسیس بازارچه مرزی جدید منوط به اخذ موافقت كشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیت‌­های متقابل و تصویب هیئت وزیران می‌باشد.

5 ـ نحوه ادغام طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرك جمهوری اسلامی ایران) است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 333

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد