تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص خروج ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی ترخیص‌شده در قلمرو گمركی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده درصورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمركی و تأیید گمرك
تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص خروج ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی ترخیص‌شده در قلمرو گمركی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده درصورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمركی و تأیید گمرك

خانه تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص خروج ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی ترخیص‌شده در قلمرو گمركی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده درصورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمركی و تأیید گمرك

whatsapp: 09018317541 02142326

تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص خروج ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی ترخیص‌شده در قلمرو گمركی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده درصورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمركی و تأیید گمرك

معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 171345/52402 مورخ 26/12/1394وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به شرح زیر اعلام نموده است:

 هیأت وزیران درجلسه 26/12/1394 به پیشنهاد شماره 107934 مورخ 11/6/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد: 1ـ ماشین آلات و تجهیزات خارجی ترخیص شده در قلمرو گمركی در صورت انتقال داخلی به مناطق آزاد با ارایه پروانه ترخیص گمركی و تأیید مراتب توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران مستقر در منطقه، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. 2ـ انتقال ماشین آلات و تجهیزات تولید داخلی به مناطق آزاد با ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران، مشمول حكم ماده (13) قانون مالیات بر ارزش‏افزوده ـ مصوب 1387ـ می باشد. همچنین صادركننده مكلف به ثبت نام در نظام مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر و سایر مقررات مربوط در قانون مالیات بر ارزش افزوده است. 3ـ در صورت اعاده ماشین آلات و تجهیزات از منطقه به سایر مناطق كشور، ضوابط و مقررات مربوط به قانون مالیات بر ارزش‏افزوده نسبت به آن ها اعمال خواهد شد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 1427

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp