تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های كالاهای موضوع ردیف‌های (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/10/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی 46 ردیف كالاهای مشمول
تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های كالاهای موضوع ردیف‌های (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/10/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی 46 ردیف كالاهای مشمول

خانه تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های كالاهای موضوع ردیف‌های (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/10/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی 46 ردیف كالاهای مشمول

whatsapp: 09018317541 02142326

تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های كالاهای موضوع ردیف‌های (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/10/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی 46 ردیف كالاهای مشمول

تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین زمان اجرای تعرفه‌های كالاهای موضوع ردیف‌های (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/10/1394 هیات وزیران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی 46 ردیف كالاهای مشمول تعرفه‌های آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

معاون اول رئیس‎جمهور تصویب‌نامه شماره168837/ت52946هـ مورخ 24/12/1394 را خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر اعلام نموده است:

 هیأت وزیران در جلسه 16/12/1394 به پیشنهاد شماره 254345/60 مورخ 28/11/1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد: زمان اجرای تعرفه های كالاهای موضوع ردیف های (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پیوست تصویب نامه شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/10/1394به ترتیب با شماره­های تعرفه (76061220)، (76069220)، (76069240)، (76069290)، (76069291) و (76069299) با رعایت حقوق مكتسبه اشخاص از ابتدای سال 1394 تعیین می گردد.

متن تصویب نامه شماره  شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/10/1394 هیات وزیران

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 642

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp