تصویب نامه هیات وزیران در خصوص صدور مجوز انجام مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی خلیج فارس
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص صدور مجوز انجام مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی خلیج فارس

خانه تصویب نامه هیات وزیران در خصوص صدور مجوز انجام مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی خلیج فارس

whatsapp: 09018317541 02142326

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص صدور مجوز انجام مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی خلیج فارس

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص صدور مجوز انجام مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی خلیج فارس ، معاون اول رییس جمهور تصویب نامه شماره 92607/53581 مورخ 28/7/1395 را خطاب به وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه به شرح زیر اعلام نموده است:

دالان حمل و نقل خلیج فارس

هیئت وزیران در جلسه 25 /7 /1395 به پیشنهاد شماره 02 /100 /25443 مورخ 2 /6 /1395 وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی – مصوب 1371- تصویب كرد : وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاكره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی خلیج فارس – دریای سیاه در چارچوب متن پیوست كه تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری كند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 689

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp